ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden The Nourishing State


Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Diensten door TNS.
Diensten: De Diensten die TNS aanbiedt betreft het geven van voedingsvoorlichting in de vorm van online groepsprogramma’s of individuele begeleiding.
Dienstverlener: Noor Struik h.o.d.n. The Nourishing State, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Cliënt aanbiedt hierna: TNS.
Cliënten: deelnemers of andere natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van TNS inroepen.
Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Cliënt en TNS, alsmede voorstellen van TNS voor Diensten die door TNS aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door TNS waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
Abonnement: een bepaald dienst dat periodiek wordt geleverd door TNS in ruiling voor betaling door Cliënt.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van TNS, elke Overeenkomst tussen TNS en Cliënt en op elke dienst die door TNS wordt aangeboden.
Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TNS aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met TNS is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
De algemene voorwaarden van Cliënt zijn uitgesloten.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
In het geval TNS niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 

Artikel 3 – Het Aanbod

Alle door TNS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
TNS is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft TNS het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor TNS gegronde reden te weigeren.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Oplevertijden in het aanbod van TNS zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van TNS via de website, per mail of telefonisch heeft aanvaard.
TNS heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
TNS is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
Elke Overeenkomst die met TNS wordt aangegaan of een project dat door Cliënt aan TNS wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met TNS is verbonden.
Indien de Overeenkomst door meerdere Cliënten wordt aangegaan, is elke Cliënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                                                                             
 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die TNS van Cliënt verkrijgt.
Zowel Cliënt als TNS kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cliënt.
De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover TNS ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
Cliënt kan de Overeenkomst zijnde Abonnement met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen.
Zowel Cliënt als TNS kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is TNS nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

TNS zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. TNS staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
De Overeenkomst op basis waarvan TNS de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door TNS aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. TNS heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
Bij de uitvoering van de Diensten is TNS niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor TNS, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
TNS is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt TNS Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is TNS aansprakelijk voor het bijstellen van de planning.
 

Artikel 7 – Verplichtingen Cliënt

Cliënt is verplicht alle door TNS verzochte informatie tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat TNS niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.
TNS is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is TNS verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door TNS voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
TNS kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie.
 

Artikel 8 – Voedingsadvies

TNS kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, persoonlijke voedingsstrategie of E-books ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal TNS de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voedingsadviezen opvolgt.
De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van de medewerking van Cliënt. TNS staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de adviezen.
 

Artikel 9 – Individuele begeleiding Nourish of Transform

Indien hiertoe opdracht is gegeven verleent TNS individuele begeleiding. Aan de hand van een kennismakingsgesprek overlegt TNS of het Nourish of Transform traject het beste bij Cliënt past.
De trajecten vinden online plaats aan de hand van Zoom meetings. Tijdens deze sessies wordt Cliënt haar huidige leefstijl geëvalueerd en stelt zij haar persoonlijke doelen op.
Het Nourish traject duurt in principe 8 weken en bestaat uit:
een intake consult van 60 min;
persoonlijke voedingsstrategie;
4 vervolgconsulten van 45 min;
toegang tot online cliënt omgeving;
en e-mail support gedurende begeleiding.
Het Nourish traject verloopt na 10 weken, tenzij anders overeengekomen.
Het Transform traject duurt in principe 16 weken en bestaat uit:
een intake consult van 60 min;
persoonlijke voedingsstrategie;
6 vervolgconsulten van 45 min;
toegang tot online cliënt omgeving;
en e-mail support gedurende begeleiding.
Het Tranform traject verloopt na 20 weken, tenzij anders overeengekomen.
Het Nourish traject dient binnen 10 weken ingepland te worden, voor het Transform traject geldt een termijn van 20 weken.
 

Artikel 10 – Online Well + Nourished groepsprogramma

Het online Well + Nourished programma duurt 6 weken en gedurende deze periode wordt Cliënt stap voor stap begeleid naar een gezonde relatie met eten en met zichzelf.
Het online Well + Nourished groepsprogramma bestaat uit:
6 wekelijkse webinars;
2 live groepssessies door psycholoog Naomi;
een receptenbundel;
een checklist voor het lezen van etiketten;
een checklist voor het bloedonderzoek;
een self-care menu met onder andere ademhalingsoefeningen, meditaties en yoga videos;
en toegang tot een besloten Instagram groep.
De inhoud van de door TNS aangeboden diensten en de gedurende de individuele begeleiding of online groepsprogramma’s verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal TNS de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
4.De Individuele begeleiding of online groepsprogramma’s worden voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Cliënt alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. TNS is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 12 – Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
TNS voert haar dienstverlening uit conform een vast bedrag.
Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt in termijnen betaald.
TNS is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting (binnen de opgegeven betaaltermijn) te voldoen.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 13 – Incassobeleid

Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal TNS zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Indien TNS meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.
 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

TNS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal TNS de betrokkene hierover informeren.
Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van TNS verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt TNS tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien TNS op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

TNS is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.
TNS is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 

Artikel 16 – Overmacht

TNS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
Onder overmacht aan de zijde van TNS wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) ziekte van werknemers van TNS of door haar ingeschakelde adviseurs en (v) overige situaties die naar het oordeel van TNS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald.
 

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van TNS alleen geacht te bestaan indien TNS dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van TNS, is TNS uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt TNS binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en TNS deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat TNS in staat is om adequaat te reageren.
Indien het verrichten van Diensten door TNS leidt tot aansprakelijkheid van TNS, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens TNS. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
Cliënt vrijwaart TNS voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door TNS geleverde Diensten, tenzij Cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van TNS.
Enige door TNS opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van TNS.
De inhoud van het opgeleverde advies van TNS is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van TNS opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van TNS. TNS is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
Indien door of namens Cliënt een derde wordt ingeschakeld, is TNS nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Cliënt ingeschakelde derde in TNS haar eigen advies.
TNS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TNS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van TNS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TNS binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van TNS.
 

Artikel 18 – Geheimhouding

TNS en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Cliënt aan TNS bekend gemaakt is en/of op andere wijze door TNS is verkregen.
In het bijzonder ziet de geheimhouding op door TNS opgestelde adviezen aangaande de opdracht van Cliënt.
Indien TNS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en TNS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is TNS niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Cliënt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door TNS aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van TNS vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cliënt zal TNS vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van TNS is verspreid.
De geheimhoudingsverplichting leggen TNS en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.
Elke inbreuk van op de geheimhoudingsverplichting, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van €10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van €500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
 

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle IE-rechten en auteursrechten van TNS waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij TNS en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van TNS worden overgedragen aan Cliënt, is TNS gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van TNS rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TNS. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door TNS opgeleverde zaken, dient TNS expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van TNS rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
Elke inbreuk van Cliënt op de IE-rechten (en auteursrechten) van TNS wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van €10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van €500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.
 

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan TNS verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan TNS zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
Cliënt vrijwaart TNS van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
Cliënt vrijwaart TNS voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Cliënt, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Cliënt jegens derde(n).
 

Artikel 21 – Klachten

Indien Cliënt niet tevreden is over de service van TNS of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via team@thenourishingstate.com met als onderwerp “Klacht”.
De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TNS de klacht in behandeling kunnen nemen.
TNS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen TNS en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
TNS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.
Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen TNS en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 

Alkmaar, 18 januari 2022.